Sveriges nöjdaste kunder

I en kvalitativ marknadsundersökning av bemanningsbolag i bygg och anläggningsbranschen fick EHRAB högst betyg.

En av frågorna i marknadsundersökningen var vilken helhetsuppfattning respondenterna hade av de nio största bemanningsföretagen i Sverige. EHRAB fick det högsta betyget 6.6 på en tiogradig skala.

EHRAB ställer alla sina personal i Sverige och är medlemmar av Sveriges byggindustrier och Installatörsföretagen. Därför gillar våra yrkesarbetare att fortsätta jobba för oss år efter år. Det ger Er bra yrkeskunniga medarbetare. Vi levererar alltid kompletta arbetslag med arbetsledning. Vi genomför många projekt i Sverige, därigenom kan vi flytta beprövade yrkeskunniga team till ditt projekt.

Under q4 2018 genomförde Next Research & Consulting AB en marknadsundersökning vars syfte var att kartlägga marknadens inställning till och användande av bemanningsföretag.  Samt och vilka för-eller nackdelar som byggföretagen ser på att anlita bemanningsföretag respektive underentreprenörer. Även hur man ser på att anlita svenska kontra utländska bemanningsföretag. Undersökningen är framförallt framtaget för att utveckla EHRAB´s kvalitetsarbete.

Genomförande/utfall

Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Den är uppdelat i central nivå (Inköpare, regionchef) respektive lokal nivå (projektchef, platschef, arbetschef) inom respondent företagen. Stora delar av marknadsundersökningen är konfidentiell och ska användas att utveckla EHRAB´s produkt/kvalitets arbete. Nedan följer ett utdrag av valda delar av undersökningen.

Användning av bemanningsföretag?

Vid frågan om respondenterna har använt er av bemanningsföretag i något byggprojekt under de senaste 24 månaderna. Svarade hälften av de svarande att de har använt sig av bemanningsföretag i något byggprojekt under de senaste 24 månaderna.

Har ni använt er av svenska eller utländska personal från Bemanningsföretag, eller både och?

Här svarade över 50% att de har använt sig av både och. Återkommande åsikter är att utländska arbetskraft arbetar snabbare och längre (gör mer timmar per dag) men kommunikationen fungerar bättre när man anlitat svenska arbetskraft vi bemanning. Generellt ansåg de med erfarenhet av utlands arbetskraft att de såg inga nackdelar. 

Vi frågade om den nya lagen om entreprenörsansvar påverka er val av underentreprenör/bemanningsföretag framöver?

De flesta 41 % svarade att lagen om entreprenörsansvar INTE kommer att påverka deras val av underentreprenör framöver medan en dryg fjärdedel angav att de kommer att påverka deras val. De som svarade att det kommer påverka dem förtydligade med att de kommer göra mer noggranna kontroller av underentreprenörerna (bla. Att de har kollektivavtal och sköter skatteinbetalningar). En del svarade att de vet att det kommer påverka dem men att det är för tidigt att säga hur.

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Vi är verksamma inom följande segment